10-07-2013
Jaarstukken 2012 en voorlopige begroting 2014 Reestmond

In de raadsvergadering van 9 juli jl. zijn onder andere de jaarstukken 2012 en de (voorlopige) begroting 2014 van Reestmond besproken. De werkelijke uitkomsten 2012 wijken aanzienlijk af van de begroting 2012. Wij erkennen dat begroten in deze tijden niet eenvoudig is. Toch zal directie en management de vinger beter aan de pols moeten houden. De SGP blijft van mening dat het roer bij Reestmond drastisch om moet. Uiteraard zal voor een categorie, die bij Reestmond 'beschut binnen werken', deze instelling de aangewezen plaats blijven.
Hieronder leest u de bijdrage van Arie den Ouden namens de SGP fractie.

Mijnheer de voorzitter,

Voor ons liggen de jaarstukken en het jaarverslag van 2012 en de voorlopige begroting 2014 van Reestmond volgend jaar. Een enkele opmerking.
In de jaarstukken lezen we op pagina 5 dat de vlottende middelen in twee jaar tijd met ruim twee miljoen euro achteruit hollen. Is dat een teken aan de wand?
Op blz. 6 lezen we dat Reestmond Sales & Participations (RSP), een dochter van Reestmond, uitgetreden is uit Alreno Bouw BV. Daarvoor moesten uittredingskosten betaald worden. In 2012 een bedrag van ruim een ton. Is dat alles of komt er nog meer? Het lijkt ons dat Reestmond zich niet teveel op dit soort terreinen moet begeven.
Op blz. 9 is te zien dat de omzet in werkelijkheid het begrotingscijfer niet heeft gehaald; Eén miljoen minder dan de zeven die begroot waren. Dat is ca. 15%.
Verder zijn de personeelskosten veel te hoog begroot. Nu is begroten in deze turbulente tijden niet altijd even gemakkelijk, maar deze cijfers wijken toch wel fors af.
Over de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie het volgende: Over 2012 hebben de deelnemende gemeenten 988.000 euro bijgepast. Dat was begroot op 363.000 euro, een verdrievoudiging. De voorlopige begroting 2014 laat een gezamenlijke gemeentelijke bijdrage van ruim 1,3 miljoen euro zien. (Voor Staphorst 200.000 euro) We hopen dat dit niet verdrievoudigd wordt.

Tot zover over de cijfers.
Het gaat niet om formeel goedkeuren of afkeuren. We mogen er kennis van nemen. We kunnen wel een zienswijze indienen. U doet daartoe een voorstel. We kunnen ons daarin vinden. Zonder op de andere punten uit uw voorstel af te dingen, onderstrepen wij met name dat een begroting zo realistisch mogelijk moet zijn.

Wat betreft de toekomst van Reestmond gaat het college er van uit dat Reestmond in de huidige vorm gaat verdwijnen. Dat is ook noodzakelijk. We hebben dat vorig jaar onder veel verwijten aangegeven. We gaan daar nu niet verder op in. We spreken het vertrouwen uit dat door de twee, namens onze gemeente, participerende collegeleden in de eerste plaats de persoonlijkheidsbelangen van de werknemers uit onze eigen gemeente goed behartigd worden en, laat dat duidelijk zijn, in de tweede plaats de financiële belangen van al onze inwoners.

Wij stemmen met dit voorstel in.

terug >>

Arie den Ouden