14-06-2013
Uitbreiding crossterrein ´Wiede Gat´

In de raadsvergadering van 11 juni 2013 is het voorstel besproken om de uitbreiding van het crossterrein voor de AMBC financieel te ondersteunen.
Het afwijzend standpunt van de SGP over dit onderwerp is door fractielid Lubbert Talen als volgt verwoord.

De SGP fractie vindt het geen verantwoordelijkheid van de gemeente om wedstrijdsport financieel te ondersteunen.

We hebben ook aangegeven dat op de manier zoals nu het maatschappelijk belang wordt uitgerekend, men precies het beoogde bedrag kan krijgen.
Het bevreemdt ons dat op het punt van de geluidsoverlast geen negatieve punten worden gescoord. De berekening voor het maatschappelijk belang voor deze sport met de meeste geluidsoverlast, is op dit punt nul.

Ik heb de stukken van 2009 op dit punt nog eens doorgenomen. Er wordt daarbij uitgegaan van de landelijke richtwaarden voor de bepaling van geluidsoverlast.
In een landelijke omgeving wordt dan overdag uitgegaan van maximaal 40 dB(A) en ´s avonds van 35 dB(A).

Uit de eerste metingen blijkt een overschrijding van 6 dB.
Tijdens een andere wedstrijd met een ongeval, waardoor het circuit een tijd stil lag, was de overschrijding 3 dB. Dit waren overschrijdingen ten opzichte van de vergunning.
Afgezet tegen de landelijke richtwaarden, dan is sprake van een overschrijding van respectievelijk 12dB(A) en 9 dB(A). Dit alles op basis van de langtijdgemiddelden.
In de nota wordt dan gezegd dat het niet meer dan billijk is hier negatief mee te gaan rekenen.
Onbegrijpelijk.

De SGP vindt dan ook dat dit, met name naar de omwonenden toe, niet kan.
Het lijkt wel alsof de raad letterlijk geen oren heeft, dat er zo met de berekening van het maatschappelijk belang wordt omgesprongen.
Er staat met droge ogen: De vereniging veroorzaakt geen stijging van het normale achtergrondgeluid.

Concluderend wordt gesteld dat op basis van feitenmateriaal terdege sprake is van geluidsoverlast.
De SGP stemt dan ook, mede op basis van principiële argumenten, niet in met het voorstel om de uitbreiding van het crossterrein financieel te ondersteunen.

terug >>

Lubbert Talen