13-03-2013
Omgevingsvergunning AMBC

In de raadsvergadering van 12 maart jl. heeft de gemeenteraad gesproken over het ontwerp van ee n verklaring van geen bedenkingen voor de herinrichting en uitbreiding van het motorcrossterrein van de AMBC aan de Spoordijk. De SGP heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat over het maatschappelijk belang duidelijkheid moest bestaan voor de ter inzage legging. Dat onderdeel is later uit het voorstel gehaald.
Hieronder leest u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP fractie.

Voor ons ligt een aanvraag van AMBC voor het veranderen en uitbreiden van de inrichting van het motorcrossterrein aan de Spoordijk.

Samengevat betekent de aanvraag:
1. dat de tijden waarbinnen gereden wordt, niet veranderen. Er wordt niet meer dan 8 uur per week gereden;
2. dat er een minicrossbaan komt voor de jeugdcross;
3. dat het crosscircuit uitgebreid wordt, waardoor de capaciteit van het crosscircuit verhoogd wordt van 10 naar 25 crossers gelijktijdig;
4. dat er een geluidswal geplaatst wordt zodanig dat de totale geluidsbelasting op de omliggende woningen wordt verlaagd.

Het gaat er vanavond om, dat we beslissen of de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd gaat worden. Bij de ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun bezwaren kenbaar maken. We gaan ervan uit dat er ook een reactienota zal volgen, voordat het opnieuw in de raad komt.

We hebben als raadsleden allen een schrijven van verschillende aanwonenden gehad, waarin een afgewogen bezwaar gemaakt wordt tegen de uitbreiding. We verzoeken de wethouder en griffier erop toe te zien dat deze zienswijzen op de juiste manier meegenomen worden. Mocht van deze aanwonenden daarvoor nog iets extra gevraagd worden, dan moet dat nu kenbaar gemaakt worden. Niet achteraf beslissen dat het om procedurele redenen niet meegenomen is.

Inhoudelijk is het zo dat het een sport betreft, waar de deelnemers en toeschouwers er van genieten, maar die zeker als overlast ervaren wordt door mensen die er geen binding mee hebben.

We hebben een vraag aan de portefeuillehouder. Is het zo dat de bijdrage van de gemeente noodzakelijk is voor de economische uitvoerbaarheid? Het maatschappelijk belang moet nog worden bepaald. We gaan ervan uit dat het in deze raad gebeurt. We kunnen ons voorstellen dat, ook gezien de daadwerkelijke hoeveelheid deelnemers vanuit onze gemeente, dat het belang niet veel hoger komt dan enkele procenten.
In dat geval dient de AMBC garant te staan voor de 600.000 euro. Onze vraag is dan ook of in dat geval de realisatie doorgaat? We vinden het belangrijk dat voor de ter inzage legging hierover duidelijkheid gegeven wordt. Dus voor de ter inzage legging van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Dit lijkt ons correct naar de initiatiefnemers en de eventuele bezwaarmakers. Anders gaat dit erg veel energie kosten van deze mensen, terwijl de raad over iets essentieels nog moet beslissen. Kan de raad en de portefeuillehouder zich daar in vinden?

We wachten de beantwoording in 1ste termijn af.

terug >>

Lubbert Talen