09-03-2013
Beschermde en verzorgde woonvorm Stichting Zorg Staphorst

In de raadsvergadering van 26 februari jl. is gesproken over het verzoek om medewerking aan de realisatie van een beschermde en verzorgde woonvorm van de Stichting Zorg Staphorst. Hoewel er nog heel wat hobbels genomen moeten worden, staat de SGP positief tegenover deze aanvraag.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Klaas Slager, namens de SGP-fractie.

Voorzitter,
Voor ons ligt een aanvraag van de Stichting Zorg Staphorst voor instemming voor een verdere uitwerking van het plan op de voorkeurlocatie aan de Schuthekkeweg.
Aan deze aanvraag is een groot vooronderzoek gekoppeld om een goede locatie voor dit plan te vinden. Na lang zoeken en overwegen is de keus op deze locatie gevallen. Er zal geen enkele locatie in beeld komen waarbij geen kanttekeningen te plaatsen zijn. Dat is ook hier het geval. Toch willen wij als fractie van de SGP instemmen om onder voorwaarden hiermee in te stemmen.

Er moet een goedkeuring komen van de provincie.
Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het realiseren van een zorgcentrum tot de mogelijkheden behoort.
De financiële haalbaarheid van het geheel moet nog verder uitgewerkt worden. Dit zal voor de Stichting een zware klus worden, gezien de economische situatie, maar ook door de plannen die vanuit Den Haag komen aangaande de invulling van de zorg. Dat is denken wij niet altijd bemoedigend. Op dit moment is dat niet ons probleem. Wel vinden wij een samenwerking met de Noorderboog een goede insteek om de goede zorg te kunnen verlenen.

Wanneer wij dit particuliere initiatief bekijken en dan ook mogen aannemen dat het de gemeente Staphorst geen geld gaat kosten en het geheel past in de woonvisie van de gemeente, dan kunnen wij instemmen met dit voorstel. Wij zijn er van overtuigd dat er nog heel wat water door de Reest zal stromen, voordat het geheel gerealiseerd is ziende op de uitstraling van de bebouwing en de beplanting aan de rand van ons dorp.
Kortom, akkoord met deze locatie. De verdere uitwerking en de financiële haalbaarheid wachten wij af.

terug >>