27-02-2013
Structuurvisie Staphorst 2030

In de raadsvergadering van 26 februari jl. is gesproken over de Structuurvisie Staphorst 2030. Het was niet de bedoeling dat de raad op dit moment uitgebreid zou ingaan op deze visie, maar te beoordelen of het stuk geschikt is om ter inzage te leggen. Burgers en vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen enzovoort kunnen dan in die termijn (van 27 maart t/m 7 mei 2013) reacties indienen voor eventueel gewenste aanpassingen in de Structuurvisie.
Enkele belangrijke zaken hebben wij aangestipt, zoals een eventuele verplaatsing van de op- en afritten op de A28, woonlocaties, mogelijke verplaatsing zwembad en invulling woonservicegebieden.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

Inleiding
Na eerdere pogingen om een brede structuurvisie neer te leggen, is het nu gelukt. We denken dat het goed is dat deze structuurvisie er nu is, en dat we samen met de bevolking de komende tijd een breed gedragen idee krijgen over de toekomst van de structuur van onze gemeente. Door een goede visie, is het makkelijker voor initiatiefnemers om nieuwe plannen te maken, en deze geaccordeerd te krijgen.

Per fractie zijn enkele raadsleden bij een brainstormsessie in de patio met diverse groepen uit de samenleving betrokken geweest bij de eerste aanzet van deze structuurvisie.
Daarna is dit rapport gemaakt in opdracht van het college waar we nu over spreken als raad, voordat de mening van de bevolking bij de ter inzage legging gevraagd wordt. We zien dit als een voorbereidend werk. We hebben als fractie de structuurvisie op hoofdlijnen doorgenomen en bepaald of het zo rijp is voor de ter inzage legging. Grote delen van de structuurvisie passen in -of zijn een gevolg van- zaken zoals we ze als raad en college al meerdere malen met elkaar uitgewisseld zijn. Enkele zaken zijn nieuw voor de raad.

We willen enkele punten aanstippen.

Bereikbaarheid
De verplaatsing van de aansluiting A28 naar de Gorterlaan is een bijzonder belangrijke hoofdlijn. Er is eerder een vergaande consensus geweest over een vernieuwde aansluiting bij de Krodhoeksweg. We kunnen er ons nu wel in vinden dat het, zoals het nu voor ons ligt, de inspraak ingaat, omdat deze optie toch het beste is voor de totale verkeersafwikkeling op langer termijn voor de hele gemeente. Wat we ook wezenlijk vinden, is dat het een peiler is waarop de rest van de structuurvisie steunt. Zoals onder andere voor de uitbreidingen van de Industrieterreinen.

Eén zaak qua bereikbaarheid misten we als fractie wel, en dat is de versterking van de verbinding tussen de spoorlijn en de stovonde. Er is in de structuurvisie een nieuwe fietsverbinding tussen de Bergerslag en de Westerparallelweg genoemd, maar is dit voldoende? Is het op lange termijn goed dat de Gemeenteweg tweerichtingsverkeer blijft? Wanneer het eenrichtingsverkeer zou worden, moet er zowel aan de noordzijde als de zuidzijde een goede parallelstructuur ontstaan. We zijn benieuwd of er ook reacties komen over dit onderwerp.

Wonen
De uitbreidingsgebieden voor woningbouw aan de zuidkant van Staphorst zijn beperkt. En daar is ook alle reden voor. De crisis zorgt niet alleen voor stagnatie maar ook voor andere woonwensen. We denken dat de nu aangegeven uitbreiding nog teveel is, ook gelet op de grote afstanden tot ons centrum.
Wellicht geldt dit ook in mindere mate voor de uitbreiding kern Rouveen.

Dat er meer oog is voor wonen in het buitengebied is een goede zaak. Het idee aan de Schuthekkeweg spreekt ons aan. We verwachten dat hiermee duidelijk een andere doelgroep wordt bereikt.

Wat betreft het ontwikkelen van het gebied ten westen van de Muldersweg, wachten we graag de reacties vanuit de bevolking af. Een dorpspark en wat bebouwing op deze plek kan bijzonder goed uitpakken wanneer we zien dat de leefbaarheid van de wijk aan de oostkant van de Muldersweg wel een oppepper kan gebruiken.

Recreatie
Zwembad verplaatsen naar "de Tippe". De vraag die bij ons leeft, is hoe dit te rijmen valt met de opdrachten die bij het zwembadbestuur liggen. Het kan zo de inspraak in, maar het verwachtingsniveau op dit onderwerp moet ons inziens niet te veel aangewakkerd worden.

Woonservicegebieden
De woonservicegebieden vinden we erg belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe, vitale structuren. Er wordt in de structuurvisie ook goed op doorgebouwd. De plaats van de Triangel in Rouveen kan ervoor zorgen dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Ook doordat er wellicht op deze plek wat detailhandel mogelijk wordt, wordt de leefbaarheid van de hele kern vergroot.
Door te denken in de verschillende voorgestelde woonservicegebieden kunnen we op een afgewogen wijze nieuwe ontwikkelingen krachtig bundelen.

Voorzitter, we hebben zo enkele hoofdlijnen benoemd. We kunnen er nog veel meer over zeggen, maar we denken dat het goed is, eerst de bevolking te horen, voordat we binnen de raad onze standpunten innemen. Wij kunnen er daarom mee instemmen dat de structuurvisie zo de inspraak ingaat.

terug >>

Lubbert Talen