27-02-2013
OntwerpplanMER en inpassingsnotitie bestemmingsplan Buitengebied

In de raadsvergadering van 26 februari jl. zijn de milieuonderzoeken, de agrarische bouwblokken en de plattelandswoning in ons beoogd bestemmingsplan Buitengebied aan de orde geweest. Het zijn technische onderwerpen die voor de toekomst van onze agrarische bedrijven van belang zijn. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

Mooi dat frontbescherming in Staphorst echt een begrip wordt.

Voorzitter.
Wettelijk zijn we verplicht om bij de vorming van ons bestemmingsplan Buitengebied ook een Milieueffectrapportage (MER) uit te voeren.
Daaruit komt helaas naar voren dat er weinig groeiruimte is voor onze bedrijven, en dat treft dan vooral onze landbouwbedrijven.

We lezen in de analyses dat er verschillende scenario's zijn uitgewerkt om de stikstofdepositie in beeld te brengen. Dat is gebaseerd op provinciale, landelijke en zelfs Europese regels waar wij geen invloed op hebben.
Het houdt in dat de vergunde depositie niet mag stijgen en dat er geen significante effecten op natuurgebieden mogen ontstaan. Dan ontstaan er alleen mogelijkheden in de vorm van uitruil van rechten door bijvoorbeeld intern en extern de stikstofdepositie te salderen.
Landelijk is er een discussie ontstaan over de juistheid van de uitgangspunten, en we hopen dat hierdoor meer ruimte zal ontstaan voor onze bedrijven.

We kunnen ons in grote lijnen vinden in de landschapsnotitie. Het introduceren van elzensingels kunnen we begrijpen, echter een breedte van minimaal vijf meter wijzen we af, twee meter is voldoende.
We sluiten ons deels aan bij het advies rond de aanbevelingen uit het plan MER.
Alleen het verplicht intern salderen (per bedrijf) is onnodig beperkend. De landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) regeling en ook de provinciale visie staan ook extern salderen toe, dus dat willen we hier ook opnemen. Graag horen we een reactie van het college hierop.

Door in te zetten op frontbescherming en landschapstypen ontstaan meer mogelijkheden. Hiermee kunnen bedrijven die meer nodig hebben dan 1,5 ha ook worden geholpen.

In eerdere vergaderingen over dit onderwerp hebben wij en ook andere fracties de plattelandswoning als nieuw ruimtelijk instrument ook genoemd.
In de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Overijssel, die net ter inzage heeft gelegen, staat de plattelandswoning ook beschreven. Het is nu zaak dat wij dit ook doen in ons bestemmingsplan Buitengebied. Deze bestemming zal vooral een oplossing bieden voor splitsing van bestaande agrarische woningen die de functie verliezen. Komt het college met een voorstel op dit punt?

Wat ons betreft kunnen deze plannen ter inzage worden gelegd. Daarna kunnen we een en ander afronden.

terug >>