30-01-2013
Eenvoudige bestemmingsplanwijzigingen

In de raadsvergadering van 22 januari jl. heeft de SGP fractie opnieuw gepleit voor het versnellen en standaardiseren van eenvoudige bestemmingsplanwijzigingen. Veelal gaat het dan om boerderijen die de agrarische functie verliezen. Een efficiënte dienstverlening bevordert het hergebruik van oude panden en dat is positief voor de leefomgeving. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie bij een tweetal van dit soort wijzigingen.

Herbestemming Schotsweg 5 IJhorst.
Een mooie kans om de oude, niet meer in gebruik zijnde, agrarische bebouwing van een nieuwe woonbestemming te voorzien. Een wijziging die veel voorkomt in onze gemeente en hierdoor kunnen we verpaupering tegengaan.
We hebben waardering voor feit dat geluisterd wordt naar de oproep van Landschap Overijssel om tempo te maken.
We praten hier direct over het ontwerp bestemmingsplan en dat kan ook prima bij dit soort logische wijzigingen.
We zien dat ook graag bij andere aanvragen toenemen. Daarmee verbeteren we onze dienstverlening, en dat is een belangrijk doel van deze raad.
Er is een getekende overeenkomst Rood voor Rood en een erfinrichtingsplan, mede daardoor zijn de afspraken goed vastgelegd.
Wat ons betreft kan dit plan 6 weken ter inzage worden gelegd.

Uitbreiding JB Kanlaan 59 Punthorst.
Hier praten we over een voorontwerpbestemmingsplan, en u voelt 'm al aankomen, waarom niet gelijk over een ontwerpbestemmingsplan?
Deze aanvrager heeft al veel vooroverleg gehad en zal enig tempo vast waarderen.
Op 17 januari 2012 heeft het college besloten om in te stemmen met deze splitsing. Het is een eenvoudig plan, het is een duidelijke verbetering, waarom komt de uitwerking pas 11 maanden later weer in het college?
De uitwerking is zeer uitgebreid en gedetailleerd.
We kunnen het ons niet permitteren om op zo'n detaillistisch niveau door te gaan met eenvoudige plannen.
We roepen daarom het college op om deze eenvoudige bestemmingswijzigingen te standaardiseren en goedkoper te maken, ook in de ambtelijke tijdsbesteding.
Uiteraard zijn we blij met de kwaliteitsverbetering, er worden oude bijgebouwen verwijderd en de erfinrichting wordt verbeterd. De bestaande agrarische bebouwing wordt woonbestemming en door dit nieuwe gebruik gaan we verpaupering tegen.
Kortom, een goed plan dat ter inzage kan worden gelegd.

terug >>