16-01-2013
Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2013

In de raadsvergadering van 8 januari jl. is de geactualiseerde Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2013 besproken. Een duidelijke nota waarin vooral meer gedaan is aan het concreet maken van de risico's. Ook een hele stap vooruit ten opzichte van de nota die hierover vier jaar terug voor het eerst is opgesteld. Wel is goed zichtbaar dat risicomanagement nog meer deel moet gaan uitmaken van de bedrijfsvoering.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Een uitgebreide nota die veel informatie verschaft. Eerst zullen wij een paar algemene opmerkingen maken. Het is heel goed dat in deze nota ook even wordt aangegeven dat in de vier jaar dat de vorige nota leidraad was, elk jaar is voldaan aan de minimumeis die de raad gesteld heeft voor het weerstandsvermogen.

We lezen op pag. 7 dat risicomanagement nog onvoldoende deel uit maakt van de bedrijfsvoering. Dat moet echt verbeteren. Hoe denkt het college dat te gaan doen? Op blz. 22 lezen wij dat er voldoende tijd en middelen moet komen voor het uitvoeren van risicomanagement. Is dat niet wat al te gemakkelijk geredeneerd? Wij zijn van mening dat dit 'gewoon tussen de oren moet zitten bij de medewerkers'.
Wanneer wij iets doen, moeten wij ook een kosten/batenanalyse maken. Dat zou bijvoorbeeld ook heel nuttig geweest zijn bij het onderwerp Oude Rijksweg 305 maar ook windenergie. De mening van deze raad is bekend. Toch wordt er nog veel tijd en energie (gelukkig nog geen windenergie) in gestoken.
Het was beter geweest dat ons duidelijker de voors en tegens waren voorgehouden met bijbehorende risico's en dat op basis daarvan als raad ook duidelijk aangeven dat er geen ambtelijke inzet in gestoken moet worden.

Bij vaststelling van de vorige nota heeft de raad als gewenst weerstandsniveau in plaats van de toen voorgestelde optie C (voldoende) gekozen voor A (uitstekend). Dat is nu terecht weer zo ingevuld.

Op pag. 10 wordt geschreven dat de begrippen weerstandsniveau en risicomanagement niet los van elkaar gezien kunnen worden. Dat kan waar zijn, maar alleen die constatering zegt nog helemaal niets. Een goed weerstandsniveau zegt helemaal niets over het risicomanagement en omgekeerd net zo min.
Het zijn twee totaal verschillende begrippen.
En verband tussen die twee zien wij echt niet. Wat voor verbanden tussen die twee ziet het college dan?

Op pag. 11 onder 6.3 staat dat het missen van een kans ook beschouwd wordt als een risico en dan wordt het geen gebruik maken van een subsidie als voorbeeld genoemd. Dat wordt ook niet verder uitgewerkt en in bijlage 3 ook niet benoemd. Het is natuurlijk ook moeilijk in geld uit te drukken. Toch hebben wij de indruk (nog steeds) dat onze gemeente niet alert genoeg is op het binnen halen van subsidies. Als ik zie wat in nieuwsbrieven op mijn werk van onze dochteronderneming opgesomd staat aan mogelijke subsidies voor overheden, dan heb ik vaak de gedachte dat er voor ons wellicht ook meer haalbaar is. Ik denk dat wij veel meer plannen aan subsidiebureaus moeten voorleggen.

Op pag. 15 onder '6' gaat het over de onbenutte belastingcapaciteit. Voor het bepalen van de maximale weerstandscapaciteit is het terecht dat onze OZB tarieven vergeleken worden met de maximale belastingtarieven. Maar de SGP zou de SGP niet zijn als zij ook nu niet noemt, dat die maximale tarieven voor ons totaal niet aan de orde zijn. De tarieven stijgen ons nu al jaren veel te hard, maar om sluitende begrotingen te krijgen, kunnen wij er helaas niet om heen.

Daar wordt genoemd dat het reëler is om uit te gaan van de OZB-waarde in plaats van de WOZ-waarde. Om de maximale onbenutte belastingcapaciteit te bepalen, zijn wij echter van mening dat juist wel de volledige WOZ waarden genomen moeten worden exclusief de wettelijk vrijgestelde objecten.
Minder opbrengsten door leegstand, schuldsaneringen en faillissementen zijn risico's. Uiteindelijk maakt het geen verschil, maar alleen dan ben je zuiver bezig.

Kunt u uitleggen waarom de tarieven voor de gemeentelijke accommodaties niet worden meegenomen. Het aangevoerde argument dat het om gebouwen gaat waarbij sprake is van een jaarlijkse huurafdracht is ons niet duidelijk.

Op pag. 23 is een communicatie- en bevoegdhedenmatrix opgenomen. Dit zou een gevolg zijn van de belangrijkste aanbevelingen van het in 2011 uitgevoerde doelmatigheids-/doeltreffendheidsonderzoek.
Geschreven wordt dat daarmee grotendeels tegemoet gekomen is aan de belangrijkste aanbevelingen. Is dat niet erg optimistisch gedacht?
Wij missen daarin bij afdeling overstijgende risico's de gemeentesecretaris als eindverantwoordelijke. (De wethouder heeft toegezegd dat daar alsnog aandacht aan geschonken zal worden.)

In bijlage 3 staan alle risico's zoals deze zijn geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld. Wordt daarmee bedoeld dat met de kennis van nu alle risico's opgenomen, benoemd en gewaardeerd zijn?
Bij sommige onderdelen heb je de indruk dat het vrij laag is ingeschat en bij andere denk je dat het vrij fors is ingeschat. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat het per saldo toch ongeveer juist is opgenomen.

Tot slot nog een algemene opmerking over bijlage 3. Wanneer je deze risicolijst voorziet van de kleuren in bijlage 2 zou dat de leesbaarheid nog sterk verhogen.

terug >>

Jan Visscher