16-01-2013
Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In de raadsvergadering van 8 januari jl. heeft de raad kennis genomen van het ondernemingsplan 'Flexibel, alert en in verbinding' als kader voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg voor0 - 4 jarigen in onze gemeente door GGD IJsselland. Carinova stopt deze taak per 1 april 2013. Dan zal de jeugdgezondheidszorg van 0 - 19 jarigen geheel door GGD IJsselland uitgevoerd worden.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

Vooraf, voor de lezer van deze bijdrage
Dit agendapunt ging over de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar. U moet dan vooral denken aan het consultatiebureau voor kleuters. Het is een taak van de gemeente om daarvoor te zorgen. Onze gemeente had dit uitbesteed aan Carinova. Om allerlei redenen stopt Carinova met het verlenen van deze dienst. Het bleek overigens ook al een aantal jaren verliesgevend te zijn. De GGD zal dit overnemen. De moeders die naar het bureau gaan zullen er waarschijnlijk niet zo veel van merken. Er verandert niet zo veel. Waarschijnlijk zullen dezelfde mensen daar blijven werken. Die stappen over van Carinova naar de GGD. Deze overgang van Carinova naar de GGD geldt overigens niet alleen voor Staphorst. Ditzelfde gebeurt ook in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Wijhe-Olst, Ommen en Raalte. Per 1 april 2013 gaan al die gemeenten gezamenlijk over. Blijft over de vraag hoe de GGD omgaat met de verliesgevendheid. In overleg met de gemeenten wordt er een bezuinigingstraject ingezet. Bijvoorbeeld: In het gebied waar we over praten zijn op dit moment 31 bureaus.
Dit wordt teruggebracht tot 11. Staphorst merkt hier niets van, want wij hadden al alleen maar een bureau in het dorp Staphorst. Dat blijft gewoon open. Er wordt ook op andere zaken bezuinigd.

Integrale JGZ
Carinova geeft het signaal af dat ze, om reden, de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar af wil stoten. De opvolger hoeven we niet te zoeken: de GGD. We kunnen ons iets voorstellen bij deze keuze, omdat zij de zorg van 5-19 jaar ook al verzorgd. Dat wordt nu dus van 0 - 19 jaar. Toch stellen wij de vraag: Is de GGD de enige die voor overname van dit takenpakket in aanmerking kan komen, of zijn er toch nog andere partijen die dit op zouden kunnen pakken?
Waarom die vraag? Deze raad heeft al vastgesteld dat de GGD moeite heeft om met de gemeente trap-af te gaan (= bezuinigen). (Overigens blijkt nu dat Carinova haar financiën ook niet op orde had.) Wij hebben sterk de indruk dat dit soort Gemeenschappelijke Regelingen (= een organisatie die door een aantal gemeenten gezamenlijk betaald en bestuurd wordt) een betrekkelijk onafhankelijk beleid voeren. Als kleinere gemeente heeft Staphorst hier althans geen blijkbare invloed op. Een uitbreiding van hun takenpakket zien wij dan ook met argusogen aan. Laat de kwaliteit dan in ieder geval goed zijn. Daar komen we nog op terug.

De overname is met adviesbureau Lysias voorbereid. Dit had wat ons betreft een onafhankelijk bureau moeten zijn. Het is te verwachten dat de beide organisaties hier wel zonder kleerscheuren uitkomen, en dat de gemeenten de beurs kunnen trekken.
De cijfers geven aan dat er voor 2013 een tekort wordt opgevoerd van 400.000 euro. Wat is de jaaromzet? Is dat de vijf miljoen euro van pag. 14 of de 2,2 miljoen euro van pag. 9?
Bij overige kosten in de toelichting op het raadsstuk lees ik weer over integratiekosten. Zijn dat nog weer andere kosten als de drie keer 75.000 euro die genoemd worden in de tabel op blz. 14 van het rapport.? Ook frictiekosten worden genoemd. Waarom is dat nog niet uitonderhandeld, als de zaak per 1 april 2013 al overgaat?

Inhoud van de dienstverlening
Tegelijk met de overgang naar een andere dienstverlener, vindt er modernisering plaats, zegt mevrouw Rigter in haar voorwoord op het rapport. De zorg voor de jeugdgezondheid is door overheidsbemoeienis in de tweede helft van de vorige eeuw sterk georganiseerd en geprofessionaliseerd. De SGP heeft altijd sterk afwijzend gestaan tegenover deze tendens. Nu gaat de slinger ook inderdaad weer de andere kant op. Gezin, kerk, school en civil society komen weer meer naar voren. Eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Zo was het eerder ook. Wij noemen deze ontwikkeling dus liever een restauratie, waar we beslist niet ongelukkig mee zijn. Als vroeger wordt het natuurlijk niet meer, maar laten we wel wezen, vroeger was ook niet àlles beter…

Er worden in het rapport een heel aantal zaken genoemd over de uitvoering op de nieuwe leest. Over gezonde kinderen, risicokinderen, consultatiebureaus, etc. We gaan dat niet allemaal oplepelen. Het is allemaal na te lezen. Wij kunnen daar wel mee instemmen.

Twee zaken wil ik wel noemen
Op blz. 6 lees ik bovenaan: "De JGZ IJsselland is er niet op uit zelf zo veel mogelijk te doen. Zij betrekt partners zoals voor het gezin het beste is." Ik zeg: Als de organisatie dat op kan brengen dan neem ik mijn hoed voor haar af. Dàt is nou net wat we nodig hebben: Een organisatie die zichzelf verloochend ten bate van haar klanten.

Als tweede: Er is een omslag in de maatschappij nodig. Zij moet weer meer verantwoordelijkheid nemen. Dat is nuttig en nodig, maar het zal wel een dobber worden.

terug >>

Arie den Ouden