31-12-2011
Voorontwerpbestemmingsplan Olde Maten, Veerslootlanden (2)

In de raadsvergadering van 13 december jl. is opnieuw gesproken over het voorontwerpbestemmingsplan Olde Maten, Veerslootlanden inclusief Milieueffectrapportage (MER) en Landbouweffectrapportage (LER). De raad werd gevraagd om o.a. in te stemmen met het vrijgeven van dit concept voorontwerp voor inspraak en overleg. In de raadsvergadering van 14 juli 2011 was ons dat ook gevraagd, maar toen heeft de meerderheid van de raad dat geblokkeerd. Hoewel nog niet alles ingevuld is, zoals wij dat graag zouden zien, hebben wij er nu wel mee ingestemd met ter inzage leggen voor inspraak en overleg.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de fracties van SGP, CDA en Gemeentebelangen.

Ik las mooie woorden van staatsecretaris Bleker:
"We moeten een beetje nuchterder omgaan met natuurbeheer. Natuur is nu te veel een zaak van regels en advocaten en te weinig van ons samen".
Het zou mooi zijn wanneer we in Staphorst straks kunnen zeggen:
Natuur en landbouw gaan prima samen, wij zorgen er samen voor.
Dit is de opening.

Het vervolg van mijn inbreng spreek ik uit namens de coalitiepartijen CDA, GB en SGP. Ook dat doen we samen.

Ongeveer een jaar geleden hebben we de natuurplannen Olde Maten en Veerslootlanden ook besproken in deze zaal. Daarna is de MER en de LER verder uitgewerkt. Een tiental vragen waren de basis voor het verdere onderzoek. Dat ging vooral om de toekomst van de landbouw en de invloed van waterpeil verhogingen.

De vragen die een jaar geleden door deze raad unaniem zijn gesteld en in de LER zijn benoemd:
1. Wat is de invloed op de bestaande bedrijfsvoering?
2. Wat is de invloed op de uitbreidingsmogelijkheden?
3. Wat is de invloed op het totale toekomstperspectief?
4. Wat zijn de invloeden van de waterpeilverhogingen op de omliggende percelen?
5. Hoever reiken deze invloeden? Graag benoemen en intekenen op een kaart.
6. Welke afspraken zijn gemaakt in het kader van de Ruilverkaveling Rouveen die betrekking hebben op dit plan?
7. Hoe wordt de waterbeheersing gegarandeerd?
8. Welke extra wateropgave ontstaat er voor de gemeente en het waterschap?
9. En wie gaat in de toekomst de kosten dragen?
10. Wat zijn de gevolgen en garanties voor de percelen in het gebied die niet in eigendom zijn bij de provincie?

Op 29 november jl. zijn we in de Veldschuur door de provincie geïnformeerd over de ins en outs van deze natuurplannen.
Er is veel onderzoek gedaan, er zijn goede ideeën over de toegankelijkheid en het beheer van het gebied uitgewisseld.
De provincie is, ondanks de crisis, bereid om fors te investeren in dit gebied.
We hebben een hoopgevend voorbeeld gezien van een agrarisch bedrijf dat fors zou kunnen groeien, zelfs verdubbelen.

Toch zijn we nog niet optimistisch. De effecten op de landbouw zijn nog niet helder.
De uitkomsten van de PAS die in het voorjaar van 2012 worden verwacht, en die pas gaan gelden bij een vastgesteld beheerplan, zullen het antwoord moeten geven.
Wordt de ruimte in de milieuvergunning ook een maatstaf? Wie heeft de regie over deze vergunningen, is dat de gemeente of de provincie?
Onder punt 5 van de provinciale oplegnotitie wordt gezegd dat er een grenswaarde zou moeten komen voor vergunningverlening.
Wat wordt hier beoogd? De genoemde grenzen IBM (In Betekenende Mate) of NIBM (Niet In Betekenende Mate) spelen een rol bij de beheersing van luchtkwaliteit. Wordt dat ingevoerd? Dan houden we ons hart vast.

In het kort noemen we de volgende voorwaarden die gelden voor het verder in procedure brengen van dit voorontwerp. Deze voorwaarden zullen voor de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in deze raad geregeld moeten worden.
Dat geldt ook voor het oplossen van de open einden die al door het college in het voorstel zijn benoemd. Zie met name het memo van 26 oktober 2011.
Deze punten onderschrijven we en maken deel uit van onze bijdrage.

Puntsgewijs noemen we nu de voorwaarden per onderdeel landbouw, peilverhogingen, recreatie en exploitatie.

LANDBOUW
· Met de grondeigenaren sluitende overeenkomsten maken over verwerving en/of beheer.
· Garanties van de provincie op de ontwikkelmogelijkheden van de bedrijven langs de agrarische linten, zoals bijv. de Klaas Kloosterweg en in het omliggende gebied. Deze bedrijven moeten als gezinsbedrijven (visie staatssecr. Bleker) toekomst hebben. Ook wanneer de huidige milieuvergunning verruimd zal moeten worden. Tot nog toe ontbreekt deze toezegging.
· Deze ontwikkelruimte van de onderhavige bedrijven in de LER verder uitwerken zodat dit onderzoek met heldere, concrete doelstellingen afgerond wordt.
· Veerslootlanden moet Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijven en geen Natura 2000 gebied worden. Dit gebied ligt te dicht bij onze agrarische linten. De natuurdoelen kunnen in dit EHS gebied wel worden gediend, het voordeel is dat er dan geen externe beperkingen op de bedrijven gelden.

PEILVERHOGINGEN GROND- EN OPPERVLAKTEWATER
· Van groot belang is dat voor uitvoering de nulmeting en de monitoring is overeengekomen met het Waterschap en ook onafhankelijk geborgd. Ook de staat van de aanwezige opstallen en wegen in het gebied zal opgenomen moeten worden.
· de provincie staat garant voor schade en overlast die onverhoopt ontstaat door peilwijzigingen (is ook toegezegd).
· In het gebied wordt een rand zone van 100 meter bestemd. Hieraan wordt gekoppeld, dat in deze zone de peilovergangen geregeld zijn, zodat het omliggende gebied er geen hinder van kan ondervinden. Dit wordt dus opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.
· Aandacht voor beheersing van het oppervlaktewater bij forse neerslag. Kan het waterschap ervoor zorgen dat het gebied dan ook toegankelijk is voor de natuurboeren?

RECREATIE
· De recreatieve mogelijkheden verruimen en ook vertalen in het bestemmingsplan.
· Concrete mogelijkheden uitwerken, zoals fiets- en wandelpaden, vaarroutes, schaatsroutes etc.

EXPLOITATIE VAN HET GEBIED
· Financiële onderbouwing van de investeringen en de beheersopgave van het natuurbedrijf.
· Het is een goede zaak dat met de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) een intentieovereenkomst is gesloten. Beheer door de boeren verhoogd de betrokkenheid, en wellicht zijn er creatieve mogelijkheden zodat het geld echt op de werkvloer terecht komt.
· De provincie heeft uitgesproken, dat er plannen worden ontwikkeld waardoor het gebied ook opbrengsten kan generen. Wij als coalitie stellen het op prijs wanneer daar mensen uit de omgeving in mee kunnen doen.

VRAGEN
· Kan het college toezeggen dat de bovengenoemde voorwaarden worden geregeld?
· Kan de provincie zich concreet uitspreken over de toekomst van onze landbouw?
· Wij stellen het op prijs wanneer het college staatsecretaris Bleker wil uitnodigen. We kunnen dan onze zorgen ook bij hem onder de aandacht brengen. Wellicht kan hij de begrenzing van Natura 2000 en de toekomst van onze landbouw veilig stellen, zodat natuur en landbouw prima samen gaan.

terug >>