31-12-2011
Bestuursrapportage 2011

In de raadsvergadering van 22 november jl. is de bestuursrapportage 2011 bessproken. Deze geeft de financiële situatie weer per begin oktober 2011. Er was op dat moment nog een klein voordelig saldo. Wel is ons meegedeeld, dat verwacht wordt dat de rekening 2011 mogelijk een negatief saldo van € 50.000 zal laten zien.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

De uitkomst van de bestuursrapportage blijft nog net aan de goede kant van de streep. Maar wat de rekening 2011 betreft, krijgen wij de mededeling alvast dat die wellicht een negatief saldo van ruim € 50.000 zal laten zien.

Carinova
Het is een goede zaak dat subsidie door de ontvangende instantie terugbetaald moet worden,wanneer er niet voor gedaan wordt wat de bedoeling was. Dat geldt ook voor Carinova. Maar achter zo'n getal zit meer. Wat is de reden daarvan en hoe wordt dat in de toekomst voorkomen?

Baten bouwvergunningen
Opbrengst bouwleges wordt met € 200.000 afgeraamd. De Slagen en IJhorst stagneren, wordt ook als reden opgevoerd. Dat is echter geen argument dat vandaag of gisteren is ontstaan. Ook wat betreft Rouveen-West en de Esch 3 had wellicht realistischer geraamd moeten worden.
We krijgen sterk de indruk dat hier te optimistisch is geraamd en dat plannen toch later dan gepland tot ontwikkeling komen. Welke acties onderneemt het college?

Bij herhaling spreken wij over de stagnatie in De Slagen. Juist nu zijn mensen meer gebaat bij een bouwkavel dan een compleet opgeleverde woning. Is de uitgifte van kavels te regelen met de projectontwikkelaars? Ook zij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Diverse WMO voorzieningen
Het doet ons deugd dat wij dit keer kunnen constateren dat de uitgaven voor de verschillende WMO voorzieningen lager uitvallen dan geraamd. Langzamerhand begint kennelijk door te dringen dat niet alles op de gemeenschap afgewenteld kan worden.

Opvang zwerfdieren
Voor opvang van zwerfdieren moet € 7.000 bijgeraamd worden. Wij lezen, dat tot begin oktober € 12.550 is uitgegeven voor de opvang van 72 katten en 6 honden. Voorzitter, dan breekt ons de klomp. Waar zijn wij toch mee bezig? Kunnen wij ons geld in deze zware tijden niet nuttiger besteden. Wij verzoeken u dit met spoed af te schaffen. Wanneer de mensen zelf niet voor dieren zorgen, dan is dit niet gelijk een taak voor de overheid.

Drukriolering
Bij de afwijkingen in toevoegingen en onttrekkingen ten gunste of ten laste van de reserves wordt nog eufemistisch gezegd, dat niet alle t/m dit jaar geplande investeringen zullen worden uitgevoerd.
Bij de toelichting op de kosten van drukriolering staat zelfs dat bijna geen uitgaven gedaan zullen worden en dat de kapitaallasten afgeraamd kunnen worden. Wat is de reden, dat er wel is begroot maar niets wordt uitgevoerd?

Beleggingen
Het dividend van de BNG wordt € 5.700 lager geraamd, nu nog € 69.000. Hoe zeker is die € 69.000 nog? De BNG heeft toch ook last van de zwaardere eisen die in het kader van Basel 3 aan banken gesteld worden? Hoeft de BNG haar eigen vermogen niet op te schroeven?

Toeristenbelasting
Onder toeristenbelasting lezen wij, dat er een toename is van permanente bewoning. Dat kan en mag toch zomaar niet? Wat wordt daar tegen gedaan?

Documentatie/vakliteratuur
Er zou meer geraamd moeten worden voor documentatie/vakliteratuur. Dat bevreemdt ons en al helemaal, dat de digitale voorkeur vraagt om een meerprijs. Kan dat toegelicht worden?
Heel veel informatie is toch ook zonder (digitale) abonnementen wel te vinden op internet?

Op pag. 13 staat heel wat informatie over de kostenplaats Grondgebied, Openbare Werken buitendienst en Inwonerszaken.

  Personeelslasten lager Inhuur derden hoger
Grondgebied € 156.000 € 202.000
Openbare Werken buitendienst € 128.000 € 60.000
Inwonerszaken € 78.000 € 101.000

Bij deze onderdelen zijn de personeelslasten lager, maar de inhuur van derden fors hoger. Bij 2 van de 3 is de inhuur zelfs hoger dan de besparing op personeelslasten. Dan zijn wij toch echt verkeerd bezig. Het lijkt ons goed, dat hier eens stevig over doorgepraat wordt.

Samenwerking DSZ
Op samenwerking DSZ is voor € 170.000 aan uren bijgeboekt. Het is ons bekend, dat de kost vaak voor de baat uit gaat. Maar hiervan willen wij op korte termijn echt resultaten zien. Op deze wijze kan het niet doorgaan. Dit verlamt de gehele organisatie.

terug >>

Jan Visscher