30-12-2011
Begroting Staphorst 2012, 2e termijn

In de raadsvergadering van 8 november jl. heeft de gemeenteraad de tweede termijn van de begrotingsbehandeling afgewerkt. Daarbij konden de fracties ingaan op de beantwoording in eerste termijn door het college. Ook kon gereageerd worden op de bijdragen van de andere fracties. Verder werden in deze, tweede, termijn amendementen tot wijziging van de begroting ingediend op door het indienen van motie opdrachten gegeven aan het college. De SGP heeft 7 moties ingediend, waarvan er 3 na toezeggingen van het college weer zijn ingetrokken. De andere vier zijn in stemming gebracht en aanvaard. Verder heeft de ChristenUnie samen met de SGP een amendement ingediend voor het doortrekken van het aan te leggen fietspad langs de Achthoevenweg zover mogelijk naar de stovonde. Dit amendement is unaniem aanvaard.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

2e termijn fracties
Allereerst dank aan alle collegeleden voor de over het geheel genomen goede beantwoording van de vragen. Uiteraard zijn wij met het ene antwoord meer ingenomen dan met het andere.

Samenwerking
Bij de beantwoording heeft de portefeuillehouder, wat samenwerking betreft, gezegd dat Dalfsen kiest voor een Shared Service Centre. Dat is voor ons een stap te ver, omdat je dan een extra apparaat plaatst tussen de daarin samenwerkende gemeenten met hetzelfde gevaar als een grote, logge gemeente. Wij kiezen juist voor een klein, slagvaardig bestuur. Beleid dient in de gemeente zelf te worden voorbereid en uitwerkingstaken kunnen gezamenlijk opgepakt worden door één van de samenwerkende partijen.

Reclamemast
Wethouder Talen heeft gezegd, dat zodra het college de invulling en exploitatie van de reclamemast rond heeft, de raad tijdig geïnformeerd zal worden. In de 1e termijn hebben wij juist willen benadrukken dat wij het college oproepen om de uitwerking van de kaders te bespreken in en met de raad. Wij willen namelijk niet voor voldongen feiten geplaatst worden. Wil de wethouder die toezegging doen? Wij zullen daarover nu een motie indienen, omdat dit na de tweede termijn niet meer kan.
Deze motie is ingetrokken, nadat het college heeft toegezegd dat beleid voor de reclamemast aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd.

Ruilverkaveling Staphorst
De burgemeester heeft als trekker van het project ruilverkaveling Staphorst een prima uitleg gegeven hoe hij de uitvoering ziet. Het is van groot belang voor het voortbestaan van de landbouw. Met vertegenwoordigers uit die doelgroep moet de versterking van de landbouw in Staphorst ter hand genomen worden.

Notarisbos en fietspad
Prima dat wethouder Brand heeft toegezegd de bewoners en de dorpsraad te betrekken bij de planvorming. Bij velen onder de bevolking leeft de sterke wens van een voetpad en fietspad tussen de Meestersweg en de Ebbinge Wubbenlaan. Om dat daadwerkelijk te betrekken in de plannen dienen wij daarvoor een motie in.
Het college heeft geantwoord, dat dit onderwerp bekeken moet worden bij een integraal plan voor het Notarisbos. Wij hebben deze motie gehandhaafd en deze is daarop aanvaard met 11 stemmen voor (SGP, CU en PvdA) en 6 stemmen tegen (CDA en GB).

Fietspad Achthoevenweg van Hogeweg tot stovonde
Op 10 mei jl. is het voorstel fietsverkeer op de Rijksweg-Achthoevenweg te verbieden, verworpen. Tegelijk is een motie aanvaard om een vrijliggend fietspad langs de Achthoevenweg door te trekken van de Hogeweg tot aan de Stovonde. Dat vinden wij niet terug in deze programmabegroting. Daarvoor zal amendement van ChristenUnie en SGP worden ingediend om dat alsnog op te voeren.
Het college van B en W oordeelden positief over dit amendement. Bij stemming is deze vervolgens unaniem aanvaard.

Groenonderhoud
Het groenonderhoud zou volgens wethouder Brand volgens bestek worden uitgevoerd. Toch geeft hij aan dat de kwaliteit te wensen over laat en dat er wat meningsverschil is over de interpretatie van de in het bestek opgenomen werkzaamheden. Dat duidt er volgens ons op dat er wel degelijk zorgen zijn over de uitvoering. Wij althans hebben dit wel zo opgevat en dat baart ons zorgen.
Tegelijkertijd willen wij benadrukken dat de hoofdaannemer hiervoor aansprakelijk is. Die moet daarop worden aangesproken en niet de (plaatselijke) onderaannemers.

Zwembad
Het is in een vroegtijdig stadium bekend gemaakt, dat het zwembad eind 2017 is afgeschreven en dat het de intentie is om dan te stoppen met de budgetsubsidie. Gesprekken worden gevoerd en nu moeten wij proberen te zoeken naar creatieve oplossingen. Op voorhand al weer terugkrabbelen op gemaakte afspraken is naar onze overtuiging geen goed uitgangspunt.

Museumboerderij
Het rapport over de museumboerderij is al weer enige tijd gereed. Onze fractie betreurt het dat het zo lang duurt, voordat dit rapport daadwerkelijk besproken wordt in de raad. Moties om nu al geld te reserveren, zullen wij op dit moment niet steunen, juist omdat de plannen nog niet met ons besproken zijn.

Bedrijventerrein Oosterparallelweg
De wethouder heeft in de eerste termijn gezegd, dat medio 2012 de schop de grond in kan voor het bedrijventerrein Oosterparallelweg. Dat zal veel meer verkeersbewegingen geven over de spoorlijn. De tijd voor een tunnel komt daarmee steeds dichter bij. Wanneer daar van alles aangepakt wordt, moet deze kruising in één keer goed ingericht worden. Wij roepen het college middels een motie op om met Prorail in gesprek te gaan over een tunnel.
Als de SGP een tunnel wil, heeft dat gevolgen voor de verdere infrastructuur, aldus het college in de beantwoording. Daarom is B en W van mening dat eerst de kadernota kernen behandeld moet worden. Om deze reden heeft de SGP deze motie ingetrokken.

Bestemmingsplan de Streek
Uit de beantwoording van het college begrijpen wij dat het ontwerpbestemmingsplan De Streek begin december ter inzage wordt gelegd. Ons inziens kan dat niet. Dit bestemmingsplan is nog niet opiniërend door de raad behandeld, alleen een reactienota op het voorontwerp is besproken. Het gaat om een groot plan met veel impact. De raad is nu eerst aan zet, en na onze mening- en besluitvorming kan het aangepaste plan opnieuw ter inzage worden gelegd. Er zijn ook toezeggingen gedaan dat dit najaar het beleid rond open-plekken en saneringslocaties bij deze behandeling wordt betrokken, dus laten we dat nu ook agenderen.
Graag vernemen we de instemming van de andere fracties en het college.

Legesverhoging De Streek
Vorig jaar zijn de leges voor De Streek met 15% verhoogd. In de eerste termijn hebben wij al aangegeven, dat dit wat ons betreft niet weer mag gebeuren. Door de reorganisatie moet efficiënter gewerkt kunnen worden, waardoor dit overbodig is. Een motie met deze strekking wordt door ons ingediend.
Het college heeft deze motie overgenomen. Bij stemming is deze aanvaard met 11 stemmen voor (SGP, CDA en GB) en 6 stemmen tegen (CU en PvdA).

Beëindiging subsidiëring gemeentelijke monumenten
Om te bezuinigen, moeten er keuzes gemaakt worden. Helaas is daaraan ook de subsidiëring van gemeentelijke monumenten niet ontkomen. Maar dan is het ook terecht, dat er minder regels gesteld worden aan de verbouw en verbetering van deze gemeentelijke monumenten. Wat ons betreft worden de eisen versoepeld en vereenvoudigd. Dit kan zelfs goed aansluiten bij de landelijke Modernisering Monumentenzorg. Wij roepen het college in een motie op om parallel aan de vernieuwing van de Welstands- en Erfgoednota daarin ook nieuwe voorwaarden en eisen vast te leggen voor deze categorie monumenten.
Het college vond het nu te vroeg voor deze motie. Zij vond deze overbodig en ontraadde de motie. De SGP heeft deze gehandhaafd en bij de stemming is deze motie aanvaard met 11 stemmen voor (SGP, CDA en GB) en 6 stemmen tegen (CU en PvdA).

Reestmond
In onze eerste termijn hebben niets gezegd over Reestmond. Wel bij de behandeling van de kadernota. Reestmond moet zich naar onze mening alleen nog inzetten voor de mensen die echt niet in het reguliere arbeidsproces kunnen worden opgenomen. N.B. Dalfsen gaat de Wezo ook al verlaten.

Bezuinigingen en extra OZB verhogingen
Wij hebben ons er over verbaasd, dat de ChristenUnie voorstelt om het aanpakken van ziekmakers in de begroting uit te stellen. Natuurlijk zijn er ook voor de SGP fractie zaken waarvan wij het betreuren dat die uitgesteld moeten worden en desondanks de lastenstijging fors boven de inflatie uitkomt.
Maar was het niet de vorige wethouder financiën, de heer Hutten, die ons er diverse keren stevig van probeerde te doordringen dat wij de ziekmakers moesten aanpakken? Geldt dat nu niet minstens zo sterk, wanneer ook de provincie nog weer zoveel strenger kijkt naar de kwaliteit van de begroting?
Wij zien op dit moment helaas geen andere weg dan akkoord te gaan met de voorgestelde verhogingen (behoudens de verhoging vastrecht afvalstoffenheffing).

Wel willen wij nogmaals benadrukken, zoals wij dat ook in de eerste termijn hebben gedaan, dat onze inwoners en het bedrijfsleven de komende jaren geconfronteerd zullen worden allerlei lastenverzwaringen en achterblijvende inkomsten. Daarom roepen wij het college op om waar mogelijk te bezien of de afgesproken extra verhoging van de OZB in 2013 en /of 2014 nog gematigd kan worden. Daarvoor dienen wij een motie in.
Het college ontraadde deze motie. Wel heeft zij toegezegd om geen onnodige verhogingen in 2013 en 2014 toe te passen. Na die toezegging heeft de SGP deze motie ingetrokken.

Nu allerlei voorstellen verzachten, past niet ook gelet op de forse afnames van de reserves. Wij roepen zowel de coalitiepartijen als de oppositie op te werken aan gezondmaking van de begroting. Ook wij hebben pijnlijke keuzes moeten maken, zoals forse verhoging van de begraafrechten en uitstel nieuwbouw peuterspeelzaal. Wij zouden het zeer betreuren, dat op andere terreinen toch voorstellen gedaan worden die tegen gemaakte afspraken indruisen.

Vastrecht afvalstoffenheffing
Op dit moment is hier veel discussie over. Welke kant het precies opgaat, kunnen wij moeilijk inschatten. Er komt een amendement van het CDA om het vastrecht met € 10 te verminderen. Dat zullen wij steunen. Verder dient de SGP een motie in om de afvalstoffenheffing zo mogelijk in 2013 nog verder te verlagen.
Het college was akkoord met deze motie en die is dan ook unaniem aanvaard.

Stemverklaring

In deze begroting staan een aantal posten, vooral op het gebied van de (wedstrijd)sport en welzijn waar wij principiële bezwaren tegen hebben. Echter heeft binnen deze raad op democratische wijze besluitvorming hierover plaatsgevonden.

Middels deze stemverklaring geven wij aan, dat de SGP-fractie deze principiële bezwaren nog heeft, maar dat wij om de eerder genoemde reden niet tegen de begroting zullen stemmen.

terug >>

Jan Visscher

Amendement D fietspad Achthoevenweg CU/SGP

Motie 1: Reclamemast A28

Motie 2: Fiets- en voetpad

Motie 3: Tunnel Gorterlaan

Motie 4: Legesverhoging

Motie 5: Gem. monumenten

Motie 6: OZB verhoging

Motie 7: Afvalstoffenheffing