01-10-2011
Startdocument Centrum voor Jeugd en Gezin

In de raadsvergadering van 8 november jl. is het Startdocument Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vastgesteld. In een vorige vergadering was dit onderwerp al opiniërend besproken. Wij kunnen ons prima vinden in de opzet die het college nu aan ons heeft voorgelegd. Wel hebben wij op de dieper liggende oorzaken gewezen, waarom een CJG noodzakelijk is.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

Al enkele jaren wordt er gesproken over een op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit is een gedachtenspinsel geweest van de Christen Unie in de vorige kabinetsperiode. Dit is omgezet in wetgeving die o.a. elke gemeente verplicht tot het in oprichten en instandhouden van zo'n centrum. Het beoogd de totale zorg, die verstrekt wordt aan jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 te stroomlijnen. Opvoedkundige vragen en opvoedingsondersteuning kunnen vanuit dit centrum geboden worden. Jongeren kunnen hier ook zelf met (hulp)vragen terecht.

Voor 1 januari 2012 moet iedere gemeente zo'n centrum geopend hebben. In Staphorst zal dit D.V. 22 november a.s. gebeuren. Dit Centrum betekent niet dat er ergens een groot gebouw verrijst. Het betekent wel, dat alle jeugdzorg en opvoedingsondersteuning enz. gecoördineerd wordt. In de raadsvergadering van 25 oktober werd opiniërend gesproken over het Startdocument Centrum Jeugd en Gezin te Staphorst. De SGP kan met dit Startdocument eigenlijk wel geheel instemmen. We hebben in die vergadering een aantal zaken uit dat document positief benoemd. Er wordt geen zware nieuwe organisatie opgetuigd. Er wordt nu al tientallen jaren lang zorg verleend via het consultatiebureau aan baby's, peuters en kleuters. Dat wordt voortgezet via de tien basisscholen in onze gemeente, met regulier onderzoek door de GGD enz. Ook via het voortgezet onderwijs en de jongerenwerker wordt zorg aan gezin en ouders verleend. Dit wordt allemaal op die bestaande locaties voortgezet. Alleen wordt dit geheel kortgesloten in de organisatie CJG. Omdat bestaande locaties gehandhaafd blijven is een en ander al vertrouwd. Daarmee is de drempel voor ouders of jongeren om gebruik te maken van deze diensten niet hoog. Dat is positief. Daar hebben we uiting aan gegeven.

De contactpersoon tussen de verschillende overlegorganen binnen de organisatie is van cruciaal belang. Belangrijk vinden wij ook dat de zorg binnen het CJG geboden wordt door verschillende identiteitsgebonden organisaties. Zo heeft ook de Stichting Schuilplaats een plaats binnen het geheel. (Toelichting voor de lezer: Die plaats wordt op dit moment ingenomen door mevr. Snoeier, die eerst werkte vanuit de stichting Diakonaal Maatschappelijk Werk, onder anderen vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst.) Wij zijn daar zeer content mee. Met name voor de mentale zorg is de grondslag, van waaruit gewerkt wordt, erg belangrijk.

In de raadsvergadering van 8 november werd vervolgens een besluit genomen over dit Startdocument. Omdat we tijdens de bespreking op 25 oktober jl. volledig instemden met het voorstel hebben we toen niet meer gesproken over de praktische invulling, maar over de visie van waaruit we het Centrum voor Jeugd en Gezin beschouwen. Onze bijdrage luidde ongeveer als volgt (In het uitspreken iets bekort omwille van het late tijdstip):

Een Centrum voor Jeugd en Gezin blijkt helaas nodig te zijn. Het is echter een teken aan de wand voor de ontwrichting van onze samenleving. In een boekje dat uitgegeven werd rond 1960 (al weer vijftig jaar geleden!) werd de vraag gesteld of de moderne psychologie toekomst heeft. Dan hebben we het over praktische psychologie; toegepaste psychologie. Het antwoord luidde, dat die een gouden toekomst tegemoet gaat, omdat ze bij de maatschappelijke ontwikkeling, die onze samenleving doormaakt, steeds nodiger zal zijn. Straks hoort psycho/sociale- relationele- dan wel mentale begeleiding evenzeer bij het leven als de tandarts, die we allemaal regelmatig bezoeken. Onze samenleving is ziek. En ze wordt steeds zieker. Dat is ernstig. En we vrezen dat het steeds erger zal worden. Dat kan vanuit allerlei gezichtspunten verklaard worden. Het zal duidelijk zijn, dat vanuit het gezichtspunt van de SGP het loslaten van Gods heilzame geboden (We bedoelen hier de Bijbelse visie op huwelijk, gezin, de verhouding ouders-kinderen enz.) hier de oorzaak van is. De moraal van de samenleving neemt af.

Moraal is de aardse wegwijzer naar Gods eeuwig Koninkrijk. Waar dit Koninkrijk uit het oog verloren wordt gaat de moraal te niet. De kwalijke gevolgen daarvan voor onze aardse samenleving komen steeds meer openbaar. (Alleen een wederkeer tot Gods heilzame geboden maakt de samenleving in beginsel gezond.) Daarom is de opening van het Centrum voor Jeugd en Gezin straks op 22 november geen reden tot onverdeelde blijdschap. Helaas is het nodig…

terug >>

Arie den Ouden