29-09-2011
Brief van Voetbalvereniging Staphorst

In de raadsvergadering van 27 september jl. is gesproken over de brief van 2 juli 2011 van de Voetbalvereniging Staphorst VVS). Die brief is geschreven, nadat de raad in de vergadering van 14 juni jl. uiteindelijk besloten heeft geen vergoeding te verstrekken voor de overname van de inventaris. In die brief vraagt men niet meer het eerder genoemde bedrag van € 56.516, maar zelfs € 64.500 exclusief BTW.
De heer Vedder had tijdens het reces onderzoek gedaan naar deze zaak en was inmiddels van mening, dat hij een verkeerd besluit genomen had.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

De zaak, die hier voor ons ligt, is in een vorige vergadering ook al aan de orde geweest. Wanneer we een besluit op zo'n korte termijn weer ter discussie stellen, ontkrachten we onze besluitvorming. We gaan ervan uit dat de ChristenUnie zich hiervan ten volle bewust is. Er zullen feiten gemeld moeten kunnen worden, die het noodzakelijk maken dit onderwerp opnieuw voor te leggen aan de raad.
De heer Vedder heeft in de afgelopen periode diepgaand onderzoek gedaan over deze kwestie en daarover willen we hem de volgende vragen stellen.

1. Ten eerste over de van hem ontvangen mail (tussen een ambtenaar en de VVS en wat als enige bewijs uit zijn onderzoek aan ons is overhandigd): De mail heeft een zekere "vriendschappelijke toon". Is de relatie tussen de mailschrijver zuiver die van een beleidsambtenaar tegenover een klant van de gemeente of is er een zogenaamd "old boys netwerk"?

2. Ten tweede over de ons ter hand gestelde mail, daarin staat duidelijk dat wat er ook besloten is door het college, er toch eerst een raadsvoorstel gemaakt moet worden, om de gelden ter beschikking te laten stellen door de raad. Is de heer Vedder dat met ons eens?

3. Ten derde is het zo dat de heer Vedder aangeeft dat een betrouwbare overheid in het geding is, zonder dat er feiten aangedragen worden. De heer Vedder stelt de vraag: Zijn er nu wel of geen toezeggingen gedaan door de wethouder? Maar wanneer er een onderzoek heeft plaatsgevonden in de afgelopen periode dan moet er toch feitenmateriaal zijn wat op deze vraag een ja of een nee kan geven. Kan de heer Vedder deze feiten weergeven en aangeven of er nu wel of geen toezeggingen zijn gedaan?

Graag zouden we van de heer Vedder op deze 3 vragen klip en klare antwoorden willen hebben.

Helaas hebben wij moeten constateren, dat collega Vedder geen antwoord wou geven op de door ons aan hem gestelde vragen.

terug >>

Lubbert Talen