14-07-2011
Voorontwerpbestemmingsplan Olde Maten, Veerslootlanden

In de raadsvergadering van 12 juli jl. is gesproken over het grote natuurgebied Olde Maten, Veerslootlanden. De Dienst Landelijk Gebied is bezig met een nieuw bestemmingsplan. Dat is nodig voor de uitvoering van nieuwe natuurplannen. Een voorontwerp zou nu ter inzage gelegd moeten worden. De SGP blokkeert dit omdat de effecten op de omgeving (landbouw) niet zijn uitgezocht. Ook is informatie onvolledig en zijn de heroverwegingen van de provincie niet bekend.
Lucas Mulder heeft namens de SGP fractie de onderstaande bijdrage geleverd.

Het bevreemd ons dat dit voorstel nu op deze wijze op de agenda staat.

In december 2010 hebben we als raad een besluit genomen over de reikwijdte van de MER.
Een belangrijke opdracht daaraan gekoppeld, was de uitwerking van de effecten op de landbouw, de zogenaamde Landbouw Effect Rapportage (LER). Een tiental vragen is de initiatiefnemer aangereikt, en we hebben later van de wethouder begrepen dat dit echt opgepakt zou worden.

1. Wat is de invloed op de bestaande bedrijfsvoering?
2. Wat is de invloed op de uitbreidingsmogelijkheden?
3. Wat is de invloed op het totale toekomstperspectief?
4. Wat zijn de invloeden van de waterpeilverhogingen op de omliggende percelen?
5. Hoever reiken deze invloeden? Graag benoemen en intekenen op een kaart.
6. Welke afspraken zijn gemaakt in het kader van de Ruilverkaveling Rouveen die betrekking hebben op dit plan?
7. Hoe wordt de waterbeheersing gegarandeerd?
8. Welke extra wateropgave ontstaat er voor de gemeente en het waterschap?
9. En wie gaat in de toekomst de kosten dragen?
10. Wat zijn de gevolgen en garanties voor de percelen in het gebied die niet in eigendom zijn bij de provincie?

Helaas blijkt, dat deze onderzoeken nog niet zijn afgerond. En dat was wel de bedoeling. We willen dit plan beoordelen op basis van voldoende en juiste informatie. En daar dient de initiatiefnemer eerst voor te zorgen.

Helaas ontbreekt er nog meer, dit baart ons echt zorgen. Kort noemen we de belangrijkste punten:
· De bijgaande voortgangsrapportage is van september 2009. Is dat echt de laatste rapportage?
· Blijkbaar zijn alle gronden nog niet in het bezit van de initiatiefnemer, hoe kan daar dan een gewijzigde bestemming voor gevraagd worden?
· Recreatieve mogelijkheden zijn niet uitgewerkt, sterker nog, ze zijn teruggedraaid. Met als argument verstoring en gebrek aan middelen.
· Aan de stikstofopgave wordt niet voldaan, dus is het plan überhaupt niet haalbaar. De afname van stikstofdepositie staat als PM aangegeven. Wellicht speelt hier het landelijk onderzoek Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) een rol. Die uitkomsten zijn nog niet bekend.
· De sociaaleconomische gevolgen zijn niet in beeld gebracht. Dat is wel een heel belangrijk punt voor onze inwoners en bedrijven. Het onderzoek loopt, we zien de resultaten graag tegemoet.
· In het beheerplan moet ingezet worden op de voortzetting van het bestaande gebruik van ons landbouwgebied. Echter tot nog toe worden alleen knelpunten genoemd, geen oplossingen.
· Ook de voortgang van industriële bedrijven is niet onderzocht. De inventarisatie moet nog starten.
· Er is een fors financieel tekort voor dit plan, een tekort 2,2 miljoen euro op de realisatie van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en een tekort van 12,2 miljoen euro op realisatie Natura 2000 doelen. Ook nog 8 miljoen euro tekort voor vijf bedrijfsverplaatsingen. Totaal 22,4 miljoen euro tekort? Het overzicht is niet duidelijk.
· Praktisch gezien is het huidige beheer ontoereikend. Het beheerplan is niet uitgewerkt. Het moet zelfs toenemen om de doelstelling te halen. Dat gaat ook meer geld kosten.

Samengevat, het onderzoek is niet gevorderd. We krijgen te weinig informatie, er zijn tal van open einden.
De plannen zijn financieel op drijfzand gebaseerd, het beheer is niet in kaart gebracht. De effecten op de omgeving en bedrijven zijn ongewis.

Ook zal de provincie de natuurplannen in Overijssel heroverwegen, dat willen we graag afwachten.
We vernemen in andere provincies dat er grote plannen worden geschrapt. Dat zal in Overijssel ook het geval zijn, er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden.

Hier kunnen wij als fractie niet mee verder. We gaan deze bestemmingsplanprocedure niet voortzetten. Eerst zal de initiatiefnemer de gevraagde informatie moeten verschaffen.

terug >>