14-07-2011
Vaststellen bestemmingsplan natuurgebied Stadsgaten van Hasselt

In de raadsvergadering van 5 (opiniërend) 12 juli jl. (besluitvormend) is gesproken over het vaststellen van het bestemmingsplan voor het natuurgebied Stadsgaten van Hasselt. De SGP heeft aangegeven moeite te hebben met het bestemmen van een oppervlakte grond in natuur.
Lucas Mulder heeft namens de SGP fractie de onderstaande bijdrage geleverd op 5 juli en op 12 juli hierover een amendement ingediend.

De plannen rond het natuurgebied Stadsgaten van Hasselt zijn al uitvoerig aan de orde geweest. We hebben onze zorgen destijds uitgesproken. Het uitbreiden van de bestaande 35 ha met 33 ha landbouwgrond is niet onze keus.
Echter de provincie wil deze grond afgraven waardoor het gebied natter wordt, zodat natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden.

Nu wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld:
1. Instemmen met de reactienota op de zienswijze van de Gasunie.
2. Instemmen met een wijziging t.g.v. het archeologiebeleid.
3. Het bestemmingsplan Stadsgaten van Hasselt gewijzigd vaststellen.

Met de punten 1 en 2 stemmen we in.
Het derde punt krijgt onze instemming niet.

De huidige drie bestemmingen zijn:
1. Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarde.
2. Bos met natuurlijke waarde.
3. Agrarisch gebied met landschappelijke waarde.
In het voorstel staat één nieuwe bestemming, namelijk natuur.
De SGP fractie wil het natuurareaal van Staphorst niet uitbreiden en zeker niet verankeren in het bestemmingsplan. Gelet op andere gemeenten zijn wij al ruim bedeeld.

De Stadsgaten van Hasselt ligt in ons westelijke landbouwgebied.
Om recht te doen aan deze relatie is de bestemming agrarisch met natuurlijke waarde de juiste aanduiding. Wij stellen daarom voor deze bestemming aan dit gebied toe te kennen.
Daarmee voorkomen we ongewenste invloeden van natuurgebieden op landbouwbedrijven, voor nu en in de toekomst.

Binnen deze bestemming kan de provincie ook de beoogde natuurdoelen realiseren.
Gelet op de heroverwegingen die landelijk en provinciaal spelen als het gaat om aanleg nieuwe natuur en natuurbeheer achten wij het een logische zaak dat ook in onze gemeente een pas op de plaats gemaakt wordt.
We vragen het college deze mogelijkheden te onderzoeken, voordat dit voorstel ter besluitvorming wordt geagendeerd.

Op 5 juli kregen wij weinig bijval voor ons voorstel. Daarom hebben wij gevraagd om het voor de volgende vergadering (12 juli) op te voeren als bespreekstuk. Wij hadden dan de gelegenheid om een amendement in te dienen. Dat is helaas verworpen, omdat dit slechts de steun kreeg van de aanwezige raadsleden van de SGP en ChristenUnie (6 van de 13 raadsleden).

terug >>Bijlage(n): amendement