15-06-2011
Landschapsplan Staphorst

In de raadsvergadering van 14 juni jl. is gesproken over het Landschapsplan Staphorst. Bureau Nieuwland heeft het opgesteld. Er ligt nu een concept landschapsplan. Dat kan wat ons betreft de inspraak in. Voor een aantal zaken heeft onze fractie nog even nadrukkelijk aandacht gevraagd.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Landbouw is nummer 1 in het buitengebied van Staphorst, en dat is ook de basis voor onze visie op het landschap.

Een landschapsplan voor Staphorst is een goede zaak.
Het is nuttig voor de samenhang en onze visie op de toekomst van ons buitengebied.
Ook is het een drager voor de juiste uitwerking van het landschapsbeheer door middel van een uitvoeringsplan.

We hebben slechts zes aanpassingen op het overigens zeer volledige plan. Enkele zijn ook in de commentaarnota genoemd:

· Op pagina 17 worden uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Buitengebied genoemd. Dat onderdeel moet eruit, het is vanavond al besloten. We dienen dubbelingen in rapporten te voorkomen. Dat kan een bron zijn van tegenstrijdige besluiten.
· Het gebied rond toekomstige agrarische linten vrijwaren van nieuwe bomensingels.
· Open landschap aan de noordzijde van de Klaas Kloosterweg, aansluitend op agrarisch lint. Houtsingellandschap begrenzen tussen Klaas Kloosterweg en de Streek.
· Geen nieuwe landgoederen als beleidsuitgangspunt.
· Voormalige zandwinplassen niet per definitie aanvullen met recreatieve voorzieningen.
· Geen nieuwe natuurontwikkelingen zoals faunapassages en open randen langs het Staphorsterbos. Dat zijn wat idealen waar geen draagvlak meer voor is. Dat blijkt ook uit de reactie van Staatsbosbeheer.

Graag horen van de mening van de andere fracties t.a.v. deze punten.
Kan de wethouder deze punten onderschrijven en verwerken in het plan?

We kunnen ons voor het overige vinden in de commentaarnota.

terug >>