- Welstandstoetsing verbeterd, proefmodel aanbesteden
- Mooie Woonvisie Staphorst 2016-2020, nu de daden
- Mét inwoners en hun adviseurs vergunningverlening verbeteren
- Raad roept college op paardenschuur te legaliseren
- SGP amendement en motie wijzigen Geurbeleid
- Maatwerk Geurbeleid behouden voor Staphorst
- SGP dient motie “geurbeleid” in
- Debat in raad over paardenschuur Heerenweg IJhorst
- Bestemmingsplan Staphorst dorp – Rouveen vastgesteld
- Verklaring inzake Gemeenteweg 236; blij, boos en verdrietig
- Dorpskernen Staphorst en Rouveen krijgen nieuw bestemmingsplan
Raad Staphorst geeft krediet voor Task Force Vergunningverlening

- Plannen met ruimtelijke kwaliteit aan Klaas Kloosterweg en Gemeenteweg
- Agrarische bestemming Gemeenteweg 236 veranderd in woonbestemming
- Tuinbergingen mogelijk op saneringslocatie Dekkersweg
- Nieuwbouw op saneringslocatie aan de Dekkersweg
- Saneringsbeleid “De Streek”, hoe kan het beter?
- Komt er een grotere Lidl supermarkt aan de Rijksparallelweg?
- Wonen en zorg voor jong en oud op Triangellocatie Rouveen
- SGP: Dieren zijn geen mensen
- Van een papieren oplossing naar een gemeenschappelijke steeg
- Melkveebedrijf van de Streek naar het Lint
- Eerst de ruilverkaveling voor de landbouw, daarna houtsingellandschap
- Vernieuwing Welstandsbeleid
- Geen dure, lijvige rapporten voor relatief kleine wijzigingen
- Woningbouwplannen Megahome
- Studie mooier achter de diek, evaluatie open plekken beleid
- Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied'

- Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Staphorst' (2)
- Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (2)
- Lucas Mulder: 'Drama van goede bedoelingen'
- Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (1)
- Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Staphorst' (1)
- Eenvoudige bouwaanvragen ook eenvoudig en snel afhandelen
- Woningbouwplannen op locatie "Ons Belang" zijn definitief
- Voorgenomen weigering op open plek aan Conradsweg
- Woningbouwplannen locatie "Ons Belang" naderen ontknoping
- Ontwerpplan MER en inpassing bestemmingsplan Buitengebied
- Vaststelling Erfgoednota
- Erfgoednota
- Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
- Onderzoek verwerking ruimtelijke initiatieven
- Concept voorontwerpbestemmingsplan ORW 217

- Aanvraag omgevingsvergunning open plek achter ORW 305
- Vaststelling bestemmingsplan Olde Maten Veerslootlanden
- Kaders Welstandsbeleid (verkorte versie)
- Voorontwerp bestemmingsplan Ons Belang
- Rijwoningen Gersthof
- Startnotitie duurzaamheid
- Gang van zaken aanvragen inwoning en mantelzorg
- Bouwrijp maken schoollocaties Rouveen
- Windenergie