- Krediet beschikbaar stellen voor gedegen onafhankelijk onderzoek
- Plan om Nieuwjaarsfeest stap voor stap af te bouwen
- Stand van zaken conclusies en aanbevelingen
- Behandeling Begroting 2016 & Meerjarenraming
- Bijdrage Raadsvergadering 2 juli over het interne onderzoek
- Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio
- Terugblik coalitievorming

- Bespreking Coalitieakkoord
- Landelijke aftrap SGP gemeenteraadsverkiezingen
- Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst
- Samenwerking economische regio Zwolle/Kennispoort
- Visie en uitvoeringskader duurzaamheid
- Kunstgrasvelden gemeentelijke sportcomplexen Staphorst en Rouveen (2)
- Structuurvisie Staphorst 2030 (2)
- Accommodatie sportclub Rouveen
- Kunstgrasvelden gemeentelijke sportcomplexen Staphorst & Rouveen

- Uitbreiding crossterrein ´Wiede Gat´
- Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Staphorst' (1)

- Omgevingsvergunning AMBC
- Structuurvisie Staphorst 2030
- Rapport Overijsselse Ombudsman
- Wegenbeleidsplan 2013-2016
- Groenbeheerplan 2013-2016
- Startnotitie duurzaamheid
- Vragen over samenwerking VVS en Feyenoord
- Detailhandelsvisie
- Afkoppelen dakwater Staphorst Noordwest