10-06-2015
Begroting 2016 van Reestmond

Reestmond is voor veel medewerkers een goede en sociale werkgever. Er wordt arbeid georganiseerd in aansluiting op hun (on)mogelijkheden en competenties. Arbeidsritme met de benodigde begeleiding zorgt voor een stabiele omgeving. Positieve geluiden.

Helaas zijn en blijven de financiële cijfers negatief. Geld is niet het belangrijkste in dit leven maar als Raad cq. overheid dienen we wel op een verantwoordelijke manier met gemeenschapsgeld om te gaan en dit te besteden.
Tot 2010 kende Reestmond een positief resultaat en een stabiele exploitatie. In de bespreking van die laatste positieve jaarcijfers van 2010 en de jaren daarna heeft de Raad zich telkens verontrustend uitgesproken over de toekomst (voor medewerkers en als bedrijf) en dit blijkt terecht te zijn geweest. De wens en opdracht dat Reestmond zich in de benen diende te houden met de Rijksbijdrage en de opdracht van vele partijen om nieuwe wegen in te slaan om de dalende Rijksbijdrage op te vangen is, gezien de begroting, tot op heden niet of onvoldoende gelukt.
De dalende Rijksbijdrage van de gemeenten resulteert in een negatief WSW resultaat en dient te worden opgevangen met het resultaat uit de Bedrijfsvoering. Helaas is dit laatste niet het geval. De huidige begroting laat zien dat deze de komende jaren ook verder zal afnemen.

Wat nu?
Met andere woorden, hoe wordt Reestmond weer financieel gezond en kunnen we aan onze sociale en financiële verplichtingen blijven voldoen voor al die gedreven medewerkers die hier met veel plezier en enthousiasme hun werk doen? Als gemeente hebben we onze verantwoordelijkheid te nemen in deze Gemeenschappelijke Regeling.
· Wat heeft het Bestuur in het afgelopen jaar of halfjaar voor acties ondernomen?

In uw procesvoorstel van 1 december 2014 hebt u als college aangegeven dat het bestuur en de aaneengesloten gemeenten zich niet expliciet hebben uitgesproken over de positie van Reestmond binnen de (nieuwe) participatiewet. Dat er geherstructureerd dient te worden is duidelijk en wordt door niemand ontkent.
Er is besloten om hier een extern bureau voor in te schakelen. In de memo van 22 december is de opdrachtformulering duidelijk omschreven richting het onderzoeksbureau (IROKO) en zal deze in 3 aparte rapportages worden opgeleverd:
- Inzicht in de bedrijfsvoering en kansen voor optimalisatie
- Inzicht in de mate van levensvatbaarheid van GR Reestmond
- De positie van Reestmond in de uitvoering van de Participatiewet
Over de status van dit onderzoek hebben we inmiddels vernomen dat het (concept-) eindrapport inmiddels besproken is op 18 mei en op 29 juni zal het dagelijks bestuur over het vervolgtraject en vervolgtijdpad gaan besluiten.
· Hoe worden we hier als gemeenteraad de komende tijd/weken van op de hoogte gehouden?
De daling van de toegevoegde waarde wordt o.a. veroorzaakt door een verhoogde inkoopwaarde van de omzet met 3,2% en wordt met name verhoogd door de toename aan externe inhuur door afnemende aantal Wsw-medewerkers.
· Betekent dit dat er 'dure' externe krachten worden ingehuurd tegen WSW omzet?

De detacheringen, zowel individueel als groeps blijven in 2014 helaas sterk achter bij de begroting. Deze voorzichtigheid wordt de komende jaren doorgetrokken. In het kader van de Participatiewet en de rol die Reestmond hierin heeft hebben we ons als Raad uitgesproken in ons beleidsplan en gaan we hier nu niet verder op in maar hopen en verwachten we hierin van het Bestuur zowel Algemeen als Dagelijks dat hier een hoge prioriteit aan gesteld wordt.
De kostenpost "Begeleidingsvergoeding Bw" met extra aandacht en inzet voor de medewerkers met een tijdelijk dienstverband zijn opmerkelijk gedaald in 2014 en komen in 2015 (volgens begroting) op niveau van 2013 om vervolgens vanaf 2016 met € 100.000 per jaar te stijgen.
· Kunt u kort aangegeven wat en wie er met deze verhoging betaald wordt?

Als fractie kunnen we ons vinden in uw voorstel van de conceptbrief met zienswijzen.
Punt 1. De huidige begroting is inderdaad onzeker, we hebben hier begrip voor.

Punt 2. Minder Rijksbijdrage, meer gemeentelijke bijdrage, meer invloed?
· Voorzitter, hoe ziet u dit voor zich, hebt u hier een idee bij?

Punt 3. Herziening van de Voorziening groot onderhoud die dateert uit 2008 heeft onze instemming. Het saldo op 31-12-2014 is inmiddels opgelopen tot € 806.000.
In 2015 is een onttrekking begroot van € 25.000 in 2016 helemaal niets.
· Zijn er mogelijkheden om (te hoge) voorzieningen voor andere doeleinden te benutten?

Punt 4. Nieuwe begroting na uitkomst van het onderzoek en de besluiten die mede op basis daarvan worden genomen, deze zijn immers bepalend voor de toekomst voor Reestmond. We zien deze huidige begroting over 2016 en verder als tijdelijk en zoals bij punt 1 al gezegd erg onzeker en we onderstrepen dat een begroting zo realistisch mogelijk moet zijn.

Voorzitter, het moet toch mogelijk zijn om van Reestmond weer een gezond bedrijf te maken. Het kan toch niet zo zijn dat afnemende Rijksbijdrages de bijdragen van de deelnemende gemeenten continue doet verhogen?
De persoonlijkheidsbelangen van de medewerkers van Reestmond zijn van groot belang en dienen in de 1e plaats goed behartigd te worden maar in de 2e plaats mogen we de financiële belangen van al onze inwoners ook niet vergeten.

 

terug >>

Erik Hattem